TUDNIVALÓK
Bemutatkozás
Tájékoztató a vizsgákról
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv
A vizsgák menete
VIZSGANAPTÁR - 2018.
    2019. évi vizsganaptár
Vizsga- és egyéb díjak
Elérhetőségek, kapcsolat
SIKERES VIZSGA DÍJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSE
Vizsgahelyek
Gyakori kérdések
Letölthető nyomtatványok
Adatvédelmi nyilatkozatok
FELKÉSZÜLÉS
MINTAFELADATOK
    Általános nyelvvizsga
    Gazdasági szaknyelv
    Nemzetközi Kapcsolatok szaknyelv
TANFOLYAMOK
VIZSGAFELKÉSZÍTŐ KIADVÁNYOK
    Általános nyelvvizsga
    Szaknyelvi nyelvvizsga
Vizsgázóink írták
JELENTKEZÉS
VIZSGASZABÁLYZATOK
Tudnivalók a jelentkezéshez
    Online jelentkezés
    JELENTKEZÉSI LAPOK
Halasztás, visszavonás, lemondás
Speciális igényű vizsgázók
VIZSGÁZÓKNAK
VIZSGABEOSZTÁS
    PRÓBAVIZSGA BEOSZTÁS
EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
Dolgozat megtekintése, felülvizsgálat
Bizonyítvány
MUNKATÁRSAINKNAK
Vizsgáztatói oldalak
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. Tel: 482-7268, 482-7272   Kezdőoldal Corvinus Egyetem Levél nekünk

Államilag elismert a vizsga?
Igen. A CORVINUS nyelvvizsgákat teljes értékű nyelvvizsgaként használható a felvételinél, a diplomához, nyelvpótlékhoz és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.

Nemzetközileg elismert a vizsga?
Egyetlen nyelvvizsga sem „nemzetközi”, vagyis egyetlen egyet sem fogadnak el az egész világon. Az országok többségében minden intézmény (egyetem, vállalat, stb.) maga dönt arról, hogy milyen nyelvismeretet és/vagy bizonyítványt követel meg. Európában nagyon fontos viszonyítási alap az, ha egy nyelvvizsga szintje (és ennek megfelelően a bizonyítvány is) megfelel a "Közös Európai Nyelvi Keretrendszernek" (KER, angol rövidítés szerint CEF). A CORVINUS nyelvvizsga szintjei (és a bizonyítványon található értékelés) ennek az európai Keretrendszernek megfelelően vannak rögzítve.

Hány éves kortól és ki jelentkezhet CORVINUS nyelvvizsgára?
A magyarországi akkreditációs szabályok értelmében akkreditált/államilag elismert nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Fontos, hogy a vizsgán való részvételhez érvényes személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkezni.

Jelentkezhetek-e külön szóbeli vagy külön írásbeli vizsgára is?
A CORVINUS nyelvvizsgák letehetőek komplex vizsgaként, de lehet jelentkezni külön írásbeli, illetve külön szóbeli vizsgára is.

Kaphatok-e külön bizonyítványt csak a szóbeli, vagy írásbeli részre?
Igen. Amennyiben a vizsgázó komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgára jelentkezik, de csak részben sikerül a vizsga, úgy külön „szóbeli” vagy „írásbeli” bizonyítványt állítunk ki a vizsgázó részére. Természetesen van lehetőség csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsgajelentkezésre is. A vizsga sikerességének pontos feltételei megtalálhatók a Vizsgaszabályzatban.

Egyesíthető-e a két részvizsga bizonyítványa?
A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet értelmében a külön megszerzett szóbeli és írásbeli bizonyítvány komplex vizsgával egyenértékű, függetlenül a két vizsgarész között eltelt időtől. A részvizsgák egyesítéséről – kérelemre – az Oktatási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A különböző szintű, vagy szakmai részvizsgák egyesítésének feltételeit a fenti rendelet tartalmazza.

Hogyan jelentkezhetek? Hogyan fizethetem be a vizsgadíjat?
A nyelvvizsgára jelentkezés történhet személyesen, vagy online. A személyes jelentkezéshez szükséges jelentkezési lapot, csekket Nyelvvizsgaközpontunkban (Budapest IX., Közraktár u. 4-6. V/536) és Vizsgahelyeinken lehet beszerezni. A kitöltött jelentkezési lapot és a befizetett csekket azon a helyen kell leadnia, ahol vizsgázni kíván.
A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezés határidejével. Lehetőség van honlapunkon keresztül – regisztrációt követően – online jelentkezésre is. Ebben az esetben a vizsgadíjat kiegyenlítheti átutalással is.

Mit jelent az „A”, „B”, „C” , illetve a B1, B2, C1 betűjelzés?
Korábban az A, B és C betűket a vizsga típusának jelölésére használtuk, az A betű a szóbeli, a B az írásbeli részvizsgát jelentette, a C pedig a komplexet (szóbeli és írásbeli). Külföldi tanulmányok, ill. munkavégzés esetén szükséges lehet a nyelvtudás igazolása, ezért a vizsga szintjénél Magyarországon áttértünk a nemzetközileg is értelmezhető szintmegjelölésekre, ahol az alapfok jele B1, a középfoké B2 és a felsőfoké C1.

Hogyan igényelhetek számlát a befizetésről?
Számlakérő nyomtatványunk pontos kitöltésével és annak – e-mailen (szamla@uni-corvinus.hu) vagy postai úton (Budapest IX., Közraktár u. 4-6. V/537.) történő – megküldésével igényelhet számlát.

Hogyan vonhatom vissza a vizsgajelentkezésemet?
Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig visszavonhatja jelentkezését. Ez esetben jogosult a befizetett vizsgadíj mindenkori különeljárási díjjal csökkentett összegének visszatérítésére. A vizsgajelentkezés visszavonásához szükséges formanyomtatványt személyesen, postai úton vagy szkennelt formában e-mailben kérjük a Nyelvvizsgaközponthoz eljuttatni. A határidő postai úton küldött visszavonás esetében a postai feladás dátumát jelenti. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban, a választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgát illetve halasztott vizsgát nem lehet visszavonni. A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza.

Milyen lehetőségeim vannak, ha nem tudok megjelenni a vizsgán?
Halasztás: Ha a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, lehetősége van a vizsga elhalasztására, melynek dátumát - az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozóan - közzétesszük a honlapon. A vizsgahalasztást az erre szolgáló halasztási kérelem elnevezésű nyomtatványon lehet kérni, egyidejűleg mellékelve a vizsgahalasztási díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. A halasztási kérelmet minden esetben a Nyelvvizsgaközpontba kell eljuttatni. A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni és csak egy alkalommal kérelmezhető. Mind a formanyomtatvány, mind a csekk beszerezhető a Nyelvvizsgaközpont és a Vizsgahelyek ügyfélszolgálatán is.

Vizsgalemondás:  az adott vizsgaidőszak első vizsganapját megelőző munkanapig lehetséges. Vizsgalemondás esetén a visszatérítés összege a befizetett vizsgadíj 50%-a. A vizsgadíj visszaigénylő lapot személyesen, postai úton vagy szkennelt formában e-mailben kérjük a Nyelvvizsgaközponthoz eljuttatni. A határidő postai úton küldött visszaigénylés esetében a postai feladás dátumát jelenti. A vizsga lemondása kizárólag az adott vizsgaidőszakban, a választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgát illetve halasztott vizsgát nem lehet lemondani.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, halaszthatom-e a vizsgámnak csak az egyik részét?
Igen. Természetesen ebben az esetben is szükséges a halasztási nyomtatvány kitöltése, a vizsgahalasztási díj befizetése és mindezek együttes megküldése Nyelvvizsgaközpontunk címére (1093 Bp. Közraktár u. 4-6. V/537.)

Mikor kapok értesítést a vizsgaidőpontokról?
A vizsgaidőpontokról nem küldünk külön értesítést! A jelentkezéskor kapott kóddal a vizsgázó köteles tájékozódni saját vizsgája pontos időpontjáról és helyéről. A vizsgák előre meghirdetett időpontokban kerülnek megrendezése, ezekről honlapunkon) és a vizsgahelyeken lehet tájékozódni. A jelentkezési lap személyes leadásakor kapott Tájékoztató lap szintén tartalmazza a vizsgabeosztással kapcsolatos információkat. A vizsgabeosztást előre meghirdetett időpontban tesszük közzé honlapunkon.

Használhatok szótárt a vizsgán?
Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

Hol és milyen anyagokból lehet felkészülni a nyelvvizsgára?
Igény szerint 40 órás felkészítő tanfolyamok indulnak az őszi és a tavaszi félévben (10 hetes és kéthetes szervezésben). A tanfolyamokat a BCE Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központja szervezi (Budapest IX., Közraktár utca 4-6. V. em. 535.) Bővebb tájékoztatás honlapunkon található az „Előkészítő tanfolyamok” fül alatt, illetve az ott található linken.

Az írás- és szóbeli vizsga egy napon zajlik, vagy különböző napokon?
A vizsgázók az írásbeli és a szóbeli vizsgát külön-külön napon teszik le, a hallás utáni szövegértés teszt eshet a szóbeli vizsga napjára is.

Hogyan zajlik az auditív vizsga?
A hallott szöveg értését mérő (auditív) vizsga valamennyi Vizsgahelyen CD lejátszóval felszerelt termekben, vagy nyelvi laboratóriumban kerül megrendezésre a Nyelvvizsgaközpont által megadott napon és időpontban. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt.
A hanganyagok meghallgatása előtt a teszt kérdéseinek tanulmányozására kellő idő áll rendelkezésre. Szaknyelvi vizsgán kettő, általános nyelvvizsgán három hanganyag hangzik el mindhárom szinten (B1, B2, C1). Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására. A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

Mikor és hogyan tudhatom meg az eredményeket?
A vizsgaeredmények a vizsga utáni 30. napon tekinthetők meg honlapunkon, az Eredménylekérdezés menüben a vizsgakód beírásával.

Sikeres vizsga esetén mikor kapok bizonyítványt?
A vizsgabizonyítványokat a Nyelvvizsgaközpont a vizsgaidőponttól számított legkésőbb 60 napon belül tértivevényesen postázza a jelentkezéskor megadott értesítési címre. A bizonyítványokat személyesen is át lehet venni a Nyelvvizsgaközpontban (Budapest, IX. Közraktár u. 4-6. V./536.), a honlapunkon közzétett hirdetmény szerint. Ezen szándékot e-mailen kell jelezni. Amennyiben mégsem tud személyesen megjelenni, írásos meghatalmazás ellenében más is átveheti nyelvvizsga bizonyítványát.

© 2018 Corvinus Nyelvvizsga Központ